Werkgevers kunnen compensatie krijgen voor transitievergoeding

De ´Regeling van de compensatie van de transitievergoeding´ is gepubliceerd en de datum van de inwerkingtreding is definitief: 1 april 2020. Vanaf die datum kunt u als werkgever de compensatie van de transitievergoeding aanvragen, als u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaat of heeft ontslagen vanaf 1 juli 2015. Ook als de vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kunt u compensatie krijgen.  
 

Waarom een compensatieregeling?

Bij onvrijwillig ontslag is een werkgever in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever ook de transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardig. Zij hebben tenslotte al twee jaar lang het loon doorbetaald en de re-integratiekosten vergoed. Vaak volgt er dan nog een tien jaar lang hogere WIA-rekening. Daar komt de transitievergoeding nog eens bovenop. Zelfs als er geen mogelijkheden voor ander werk zijn. Het kabinet heeft dit ook ingezien en heeft hiervoor een compensatieregeling getroffen.
 

Terugwerkende kracht van vijf jaar

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op de compensatieregeling transitievergoeding voor werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. In feite gaat de regeling dus met bijna vijf jaar terugwerkende kracht in. Voor nieuwe gevallen dient de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding te worden ingediend. De oudere gevallen – transitievergoedingen die in de periode voor 1 april 2020 zijn betaald – dienen voor 1 oktober 2020 ingediend te zijn.


Recht op compensatie

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval kunnen vaststellen dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, wat de duur hiervan was, dat de werkgever ziek uit dienst is gegaan, hoe de transitievergoeding is betaald en hoe de berekening hiervan heeft plaatsgevonden, en hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.


Hoogte compensatie

De compensatie is niet hoger dan de hoogte van de transitievergoeding en bedraagt niet meer dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon. Perioden waar de loondoorbetalingsverplichting als gevolg van een loonsanctie wordt verlengd, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt ook voor de periode waarin het dienstverband ‘slapend’ is gehouden. Dit is het geval wanneer het dienstverband in stand wordt gehouden om de betaling van de transitievergoeding te vermijden.
 
Cookie instellingen