Q&A coronavirus

De uitbraak van het coronavirus leidt tot een enorme ontwrichting van het leven. Bij Havelaar & van Stolk krijgen we verschillende vragen over de dekkingen door deze uitbraak. In het algemeen kunnen we zeggen dat er maar beperkt dekking wordt geboden door verzekeraars. De belangrijkste boodschap is dat een goede voorbereiding voor dit soort incidenten essentieel is.


Coronavirus en uw organisatie

Waar kan uw organisatie tegenaan lopen? Veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, verminderde productiecapaciteit, problemen met toeleveranciers, uitdagingen qua transport van en naar China. Allemaal aspecten die verbonden zijn aan de continuïteit van uw bedrijf. Daarom is het verstandig na te denken hoe crisismanagement bij uw organisatie is vastgelegd. Niet alles is te verzekeren, dus neem de regie waar mogelijk in eigen handen.


Ondernemersorganisaties: 4 corona-scenario’s met maatregelen

Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario’s uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven. De scenario’s lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie.

Download deze scenario’s:
Scenarios
Noodpakket


Overzicht van alle regelingen voor ZZP en MKB

De KvK heeft een handig overzicht gemaakt van alle (nood)maatregelingen die er voor Z.Z.P.-ers en MKB zijn voor  korte en lange termijn.

Deze leest u terug op onderstaande link:
KVK corona

Verruimde BMKB-regeling

Aanvragen voor de verruimde BMKB-regeling kunnen morgen al ingediend worden. Ondernemers die door het coronavirus problemen ervaren kunnen daarmee steun krijgen. Daarnaast denkt het kabinet na over verdere maatregelen.

Klik hier voor meer informatie:
Verruimde BMKB-regeling


Vragen over schadeverzekeringen

Bij een uitbraak van een virus is er meestal geen materiële schade. Dat is het grootste obstakel voor dekking. Bij een uitbraak kan uw bedrijf wel degelijk financiële schade ondervinden. Bijvoorbeeld door geen of minder productiecapaciteit van uw toeleveranciers of onderbreking van toevoer ontstaan dooroverheidsmaatregelen. Of door claims van uw afnemers, zonder dat u blaam treft.


Zijn er oplossingen op verzekeringsgebied?

In principe bieden verzekeringen geen dekking omdat er geen sprake is van materiele schade. Uitbraak van een wereldwijd virus is een geval van overmacht. De mogelijke uitzonderingen zitten vaak in aanvullende dekkingen. Enkele verzekeraars in binnen- en buitenland bieden deze aan met zeer beperkte limieten.

 

Meest gestelde vragen

Heeft een horecabedrijf dekking voor maaltijdbezorging?

Veel horecabedrijven zijn gesloten als gevolg van het coronavirus. Heeft u bijvoorbeeld een restaurant, die overgaat tot bezorging? Dan zijn er verzekeraars die hier tijdelijk coulant mee omgaan door een WA-dekking te bieden bij schade tijdens maaltijdbezorging voor (bestel)auto's.

Een werkgever heeft een verzuimverzekering. Een of meerdere werknemers zijn ziek geworden door het coronavirus. Kan hij een beroep doen op de verzuimverzekering?

Ja, als de werknemer door ziekte niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten.

Let er wel op dat er alleen dekking is als aan alle polisvoorwaarden is voldaan.

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Worden mondkapjes of handgel vergoed?

Nee, mondkapjes en handgel worden niet vergoed uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering.

Vragen over reizen en annuleren

De annuleringsverzekering biedt geen dekking als u vanwege het coronavirus uw reis ‘vrijwillig’ annuleert of afbreekt.
Om dit te verduidelijken geven we u een aantal voorbeelden:

U wilt uw (zaken)reis annuleren
Als de vliegmaatschappij niet meer op uw bestemming vliegt, dan zijn de kosten voor het ticket voor hun of vo or de  reisorganisatie. Als er wel nog vluchten gaan en het gebied toegankelijk is, dan is er geen dekking op de annuleringsverzekering als u besluit niet te reizen. Een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken staat los van de dekking op uw polis.

U wilt uw (zaken)reis afbreken
In het vakjargon heet dit ook wel repatriëren. Als de autoriteiten u verplichten het gebied te verlaten, dan is er dekking op uw reisverzekering voor terugkeer naar Nederland. Zonder die verplichting is er geen dekking. Ook niet voor kosten voor verblijf.

U wordt ziek op reis
In het geval u besmet raakt met het coronavirus, dekt uw zorgverzekering de noodzakelijke medische kosten tot 100 procent van het Nederlands tarief. Heeft u ook een reisverzekering? Dan betaalt de reisverzekeraar de noodzakelijke kosten die daarboven komen, eventueel met een maximering.

U organiseert een evenement
Het uitstellen of afgelasten van een evenement, kan gedekt zijn als in de evenementenverzekering een annuleringsdekking is opgenomen.


Vragen over pensioenpremie(afdracht)

Pensioenpremie: wat kan en moet ik doen als ik deze niet kan betalen?

De overheid heeft met haar noodplan voor banen en economie een mooie steun gegeven voor de salarissen van uw personeel. U kunt, als u door de coronacrisis wordt geraakt, gebruik maken van het Noodloket waar u een ondersteuning wordt geboden in de loonkosten. Maar hier vallen secundaire arbeidsvoorwaarden als pensioen (nog) niet onder. Wat moet en kunt u dan doen als u de pensioenpremie niet kunt betalen?

Beroep doen op betalingsvoorbehoud

In een pensioenregeling is vaak een betalingsvoorbehoud opgenomen in de zin van art. 12 Pensioenwet opgenomen. Wanneer u op deze bepaling een beroep wilt doen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Het stopzetten of verminderen van de premie heeft alleen betrekking op de bijdrage van de werkgever. De bij de werknemer ingehouden eigen bijdrage moet wel worden betaald aan de uitvoerder;

• Er moet sprake zijn een ingrijpende wijziging van omstandigheden.

Vooral het laatste is moeilijk aan te tonen. De situatie moet er een van evidente overmacht zijn en het moet gaan om omstandigheden die bij het afsluiten van de pensioenpremie nog niet bekend waren. Financieel onvermogen om te betalen kan hieronder verstaan worden. Wanneer u als ondernemer het betalingsvoorbehoud inroept, kan de toekomstige pensioenopbouw tijdelijk worden verlaagd of beëindigd. Is er geen betalingsvoorbehoud in de pensioenregeling opgenomen of voldoet u niet aan de voorwaarden dan kunt u zich niet onttrekken aan de plicht tot het betalen van de premies onttrekken.

Wat gebeurt er als ik de premies niet betaal?

Wanneer u de premies niet betaalt aan de verzekeraar, dan zal de verzekeraar deze uiteindelijk stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Dit kan pas nadat de werknemers op de hoogte zijn gesteld en er alles aan gedaan is om de premies alsnog te innen middels aanmaningen. Pas drie maanden na het informeren van de werknemers mag de verzekeraar de pensioenopbouw stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Hierin mag de verzekeraar de pensioenopbouw stopzetten met terugwerkende kracht tot uiterlijk vijf maanden voor het informeren van de werknemers. Het laten vervallen van de risicodekkingen mag niet met terugwerkende kracht. Dit kan voor uw werknemers gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het partnerpensioen als de werknemer na stopzetting komt te overlijden. Als u als werkgever geen beroep heeft gedaan op het betalingsvoorbehoud, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Het is dus van groot belang dat u beroep doet op een eventueel betalingsvoorbehoud.

Aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, wat kan ik doen?

Wanneer u verplicht aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) dan kunt u geen aanspraak malen op het betalingsvoorbehoud. Als u uw premienota niet kunt betalen moet u dit ‘onverwijld’, oftewel binnen 14 dagen nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken, melden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Doet u dit niet, dan bent u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de achterstallige pensioenpremie. Maak dus zo spoedig mogelijk melding van uw onmacht om te betalen.

Pensioenuitvoerders komen ondernemers tegemoet

Zaterdag 21 maart hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken om ondernemers in acute problemen door de coronacrisis tegemoet te willen komen. Gezamenlijk hebben zij aangekondigd om voor ondernemers maatwerk uit te voeren op de volgende punten

  • Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
  • De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers - binnen de wettelijke mogelijkheden - verruimd.
  • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Doordat de situatie met de dag verandert is niet direct gezegd welke mogelijkheden voor wie gaan gelden. Hierover vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats tussen de betrokken partijen en de overheid.

Wat kunt u nú doen?

Wanneer u de pensioenpremies voor uw werknemers niet kunt betalen, adviseren wij u contact op te nemen met uw pensioen adviseur bij Havelaar & van Stolk. Uw pensioenadviseur bekijkt voor u of u een beroep kunt doen op betalingsvoorbehoud kunt doen of dat u melding moet maken van onmacht tot betaling. Ook houdt uw adviseur nauwkeurig in de gaten of u aanspraak kunt maken op eventuele regelingen van het Verbond van Verzekeraars.Andere vragen

Heeft u schade als gevolg van het coronavirus? Wilt u meer weten over de dekkingen in uw specifieke geval?

Aarzel dan niet contact met ons contact op te nemen.

Havelaar & van Stolk
Coolsingel 139
3012 AG Rotterdam
088-577 2700
info@havelaar.com


Voor spoedeisende zaken kunt u ons ook buiten de openingstijden bereiken via onze hulpdienst op 020-592 97 65. 
Cookie instellingen