Nieuws

Hierdoor zullen auto premies stijgen!

De premies van  autoverzekeringen zijn in het afgelopen jaar met gemiddeld 10% gestegen. Uit onderzoek van autoverzekering.nl blijkt dat deze stijging geldt voor alle dekkingen. Hieronder vallen de WA volledig casco, WA beperkt casco en WA verzekeringen. De premie voor WA verzekering stijgt het hardst.   Toenemend aantal schades Steeds meer bestuurders maken gebruik van hun smartphone tijdens het rijden. Dit brengt zeer gevaarlijke situaties met zich mee. Dit zorgt er dus ook voor dat er steeds meer ongevallen veroorzaakt worden. Niet alleen door meer ongelukken stijgt de schadelast, maar ook de auto’s van tegenwoordig zelf. Doordat auto’s tegenwoordig veel meer technologisch ontwikkelt zijn worden de schades ook steeds duurder om uit te betalen.   Bijdrage waarborgfonds stijgt De waarborgfonds ziet na een aantal jaar een toename in aantallen schades in plaats van een dalend aantal. Sinds 2016 stijgt het aantal schademeldingen. Het waarborgfonds vraagt aandacht voor de doorrijders na een ongeval. Per dag rijden er ongeveer 60 bestuurders door nadat hij tegen een geparkeerd voertuig is gereden. En zelfs 3 keer per dag rijden bestuurders door nadat zij een ongeval veroorzaakt hebben met letsel. Het slachtoffer wordt dan achtergelaten zonder hulp. Maar een klein aantal van deze bestuurders komen voor de rechter terecht. Het waarborgfonds keerde afgelopen jaar zo’n 52 miljoen euro aan schade uit door een onbekend gebleven voertuig. Van de 52 miljoen euro is 15 miljoen euro voor letselschade. Door deze toename van schade claims wordt er één euro extra berekend bij de premie.   Verandering in de wet maatschappelijke ondersteuning Gemeentes hebben een verlaging gekregen in budget gekregen. In Nederland is dit in totaal 179 miljoen euro minder. Dit budget werd eerst vooral gebruikt om inwoners te ondersteunen om zelfstandig te kunnen wonen. Doordat dit budget verlaagd is zullen de inwoners soms een eigen bijdrage moeten leveren. Deze bijdrages worden vaak verhaald bij de verzekering. Doordat dit verhaald wordt bij de verzekering en de verzekering dit uitbetaald gaan de premies hierdoor omhoog. Wet affectieschade Vanaf 1 januari 2019 hebben nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig blijvend letsel recht op smartengeld. Als bijvoorbeeld het overlijden of de letsel door een verkeersongeval is veroorzaakt. Voorheen kon alleen het slachtoffer dit smartengeld claimen en werden alleen de werkelijke kosten vergoed voor de nabestaanden en de naasten, bijvoorbeeld de uitvaart of de gederfde inkomsten. Maar vanaf 2019 kunnen ook de nabestaanden en de naasten in aanmerking komen voor de affectieschade. Dit smartengeld zal ervoor zorgen dat de premie van de aansprakelijkheidsverzekeringen zullen stijgen. Stijging zorgkosten Het kabinet zal in 2019 uitgaan van een gemiddelde jaarpremie van 1432 euro per jaar, dit is 124 euro per jaar mee. Dit zou een stijging van 10,33 per maand betekenen. Deze stijging komt doordat de economie in Nederland goed draait. Daardoor moeten zorgverzekeraars een groter bedrag aan zorg inkopen en vergoeden. Dit zorgt voor een algemene stijging van de premies. Verhoging van de pensioensleeftijd Als een bestuurder  arbeidsongeschikt raakt door een ongeluk van een verzekerde dan wordt hiervoor een premie uitgekeerd. Er wordt hierbij gekeken naar het aantal jaren dat het slachtoffer nog had kunnen werken. Doordat de pensioensleeftijd blijft stijgen moet de verzekeraar meer moeten uitkeren. Hierdoor stijgen de premies zodat verzekeraars meer reserves hebben om uit te kunnen keren.   Groeiend aantal zzp’ers Zzp’ers zijn voor verzekeraars duurder dan slachtoffers die in loondienst werken. Dit komt doordat de inkomens voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen beperkt worden maar wel moeten worden meegerekend in een eventuele schadevergoeding.  

Help, ik ben gestuit op een bom

Dagelijks zijn 350 specialisten ergens in Nederland in de weer met het opruimen van explosieven. Werkelijk alle soorten en maten munitie kom je tegen, van bommen tot granaten en van mijnen tot mitrailleur kogels. “Volgens de laatste berekeningen duurt het nog zeker tot 2145 voordat Nederland schoon is van explosieven”, aldus Frank Barink, directeur van BeoBOM. Het bedrijf adviseert gemeenten en bedrijven bij het opsporen en opruimen van explosieven.   Veel onontplofte munitie In de Nederlandse bodem bevindt zich nog steeds veel onontplofte munitie. “Zeker als een bedrijf nooit eerder in aanraking is geweest met explosieven, schrikken ze behoorlijk en weten ze niet wat te doen. Een ding is zeker: ze moeten niet zelf aan de slag gaan. Het opruimen van explosieven is ook een gecompliceerd traject en er geldt een woud aan regels”, vertelt Barink.   Eerst onderzoeken, dan graven “Zomaar bouwen en graven, dat doet tegenwoordig niemand meer. Bedrijven houden rekening met het milieu en met archeologie, maar in mindere mate met explosieven. De gedachte daarachter is vaak onwetendheid of omdat men denkt dat het opruimen veel tijd en geld kost. Een onwenselijke situatie en dus wordt gestart met de werkzaamheden in de hoop op niets te stuiten.” Barink pleit juist voor een vooronderzoek. Dat wil zeggen dat voor aanvang van het project het verdachte gebied in kaart wordt gebracht. “Het gaat hier tenslotte om de veiligheid van je eigen werknemers en omwonenden. Sterker nog, het is wettelijk verplicht. De Arbowet zegt dat je als opdrachtgever of werkgever dient te zorgen voor een veilige werkplek. Daar hoort dus ook de veiligheid bij het aantreffen van explosieven bij. Mocht uit dit onderzoek blijken dat zich (resten van) explosieven in de grond zitten – en dat is vaker dan men denkt, zie ook de ruimingskaart op onze website – dan maken wij een risicoanalyse en een plan. Welke werkzaamheden hebben invloed op het explosief? Moeten we opsporen en zo ja, wat is de beste methode? Hier hoeft niet veel tijd in te gaan zitten. Daarbij zijn de kosten voor het opruimen van explosieven en dus ook het vooronderzoek voor 70% gesubsidieerd.”   Risico’s afgedekt in maatwerkpolis “Een onjuiste inschatting van onze zijde kan veel schade veroorzaken. Hetzelfde geldt voor uitvoeren onderzoek naar kabels en leidingen en van archeologisch- en grondonderzoek, waar mijn bedrijf euroradar zich mee bezig houdt. Een goede verzekering is noodzakelijk en wordt ook geëist door grote klanten zoals het Havenbedrijf Rotterdam en Prorail. Omdat een standaardpolis onze risico’s niet dekt, moesten we op zoek naar maatwerk. Havelaar & Van Stolk was een van de weinige die dit kon leveren. Met hen had ik al goede ervaringen via mijn vorige werkgever”, aldus Barink.   Gratis review “Samen zijn we rond de tafel gaan zitten. Aan de hand van beeldmateriaal hebben wij laten zien waar onze risico’s zaten. Dit hebben zij intern bestudeerd en waar nodig aangevuld. Vervolgens is een op maat gemaakt pakket tot stand gekomen, met dekking tot een paar miljoen euro. De review is kosteloos en zeer adequaat uitgevoerd. De kosten per polis vielen me ook mee. Mochten we een hogere dekking nodig hebben omdat er bijvoorbeeld een bom onder een brug of tunnel opgeruimd moet worden, dan kan ik direct bij ze terecht en hebben we 24/7 een hotline. Een fijne gedachte, zodat wij toch nog ‘rustig’ ons werk kunnen doen.”

Asbestschade vanaf 2024 niet meer verzekerbaar

Dat asbest slecht is voor de gezondheid, hoeven we u niet meer te vertellen. Voor de toepassing en verwijdering van asbesthoudende producten bestaan al lange tijd strenge regels. Vanaf januari 2024 komt daar naar verwachting een algeheel verbod op asbestdaken bij. Wat houdt dit precies in en wat betekent het voor uw (financiële) aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering? Gevolgen verbod op asbestdaken In 2024 moet Nederland vrij zijn van asbestdaken. Het is zelfs zo dat verzekeraars na 1 januari 2024 schade door asbest, afkomstig van daken, niet meer verzekeren én niet meer vergoeden. Ontstaat er in uw pand brand en komt er asbest vrij die schade veroorzaakt, dan bent u dus zelf verantwoordelijk hiervoor. Het vergoeden van deze schade – denk aan het saneren van door asbest verontreinigd(e) grond of water - kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s.   Aansprakelijkheid huurder Naast de eigenaar kan ook een huurder van een pand aansprakelijk zijn voor de gevolgen van schade, ontstaan door het vrijkomen van asbest. Dit is het geval als de huurder zelf asbest heeft aangebracht. Vaak weten echter noch de verhuurder, noch de huurder dat asbest aanwezig is in het pand. Hoe het precies zit met de aansprakelijkheid, verschilt per situatie. Hierover bestaat ook veel jurisprudentie.   Asbest en verzekeren Verzekeringsoplossingen zijn er, al zijn dit geen standaardoplossingen. Een ding is zeker: via uw reguliere aansprakelijkheidsverzekering bent u niet verzekerd tegen kosten als gevolg van het vrijkomen van asbest. Twijfelt u of u uw asbestrisico’s goed in beeld heeft en of er dekking bestaat in het geval van schade door asbest? Wij gaan met u op zoek naar passende verzekeringsoplossingen.   Subsidieregeling verwijderen asbestdaken Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De overheid stelt subsidie beschikbaar om asbestdaken te verwijderen. Deze subsidie is bestemd voor particulieren, bedrijven en (non-) profitorganisaties. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000,= per adres. Het totale subsidiebedrag van de overheid wordt jaarlijks vastgesteld en is limitatief. Informeer daarom van tevoren goed op welk bedrag u precies recht heeft, om teleurstellingen te voorkomen. Meer informatie: zie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nieuwe arboverplichtingen voor werkgever

Nieuwe arboverplichtingen voor werkgever per 1 juli 2017. Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. Het doel is werkgevers en werknemers nog meer te betrekken bij het arbobeleid. Ook komt preventie meer centraal te staan. U krijgt een jaar de tijd om het verzuimbeleid aan te passen. Nieuwe contracten met de Arbodienst moeten echter meteen aan de gewijzigde regels voldoen. De belangrijkste wijzigingen op een rij.   Nieuwe verplichtingen werkgever Afsluiten basiscontract Werkgevers moeten verplicht een (basis)contract afsluiten met de arbodienstverleners. Deze moet voldoen een aantal minimumeisen, die gaan over wederzijdse rechten en plichten van werkgever, werknemer en arbodienst. Natuurlijk is er de mogelijkheid om meer te doen. Verzuimbegeleiding: zélf verantwoordelijk Niet langer de Arbodienst maar de werkgever is verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts adviseert de werkgever hierover, de werkgever bepaalt. Instemming benoeming preventiemedewerker De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker moet nu met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden. Betrokkenheid nastreven De werkgever, personeelsvertegenwoordiging en bedrijfsarts streven samen betrokkenheid bij het arbobeleid na. Dit, door zaken af te stemmen en overleg te voeren.   Meer belangrijke wijzigingen Toegang tot bedrijfsarts Zonder dat sprake is van klachten of verzuim, moet de werknemer toegang krijgen tot het spreekuur van de bedrijfsarts. Dit kan als er vragen zijn over gezondheid in relatie tot het werk. Toestemming van de werkgever is hiervoor geen vereiste.

Cookie instellingen